http://WWW.ADNUMEROLOGY.COM
ADNUMEROLOGY 58f7137c8d50520bd0f2e5c9 False 883 3
OK
background image not found
Found Update results for
'entire first property'
9
The Good Name of the entire First Property that you can add to your child (According to Numerology) உங்களது குழந்தைக்கு நீ சேர்த்து வைக்கும் முழு முதல் சொத்து நல்ல பெயர் (நியூமராலஜி படி) For more info visit us at http://adnumerology.com/bizFloat/59dda30cd62eaa07441533be/The-Good-Name-of-the-entire-First-Property-that-you-can-add-to-your-child-According-to-Numerology-
The Good Name of the entire First Property that you can add to your child (According to Numerology) உங்களது குழந்தைக்கு நீ சேர்த்து வைக்கும் முழு முதல் சொத்து நல்ல பெயர் (நியூமராலஜி படி) NUMEROLOGY, VASTHUST VIJAY TV FAMOUS AKSHAYADHARMAR, B.SC., M.A., M.PHIL., DNYT SAMYAPURAM, ARCH OPP, SAMYAPURAM, TRICHY-621112 EMAIL: akshayadharmar@gmail.com WEB: www.akshayadharmar.blogspot.in Cell no : 04312670755 , 9842457516 , 8524926156 . For more info visit us at http://adnumerology.com/The-Good-Name-of-the-entire-First-Property-that-you-can-add-to-your-child-According-to-Numerology-NUMEROLOGY-VASTHUST-VI/b53
குழந்தைக்கு நீங்கள் கொடுக்கும் முதல் சொத்து அதிர்ஷ்டமான பெயர் வைப்பது, BOY BABY NAME LIST A 1 numerology name ¹ male baby name ¹ female baby name ¹ boy baby name ¹ girl baby name ¹ numerology name calculator ¹ numerology name calculator in tamil language ¹ numerology name in tamil ¹ numerology name lucky numbers ¹ numerology name girl baby in tamil ¹ numerology numbers ¹ baby names ¹ baby names in Tamil ¹ amazing baby names ¹ fancy baby names ¹ fantastic baby names ¹ excellent baby names ¹ modern baby names ¹ famous baby names ¹ fashion baby names ¹ stylish baby names ¹ most popular baby namesname list for Aar http://akshayadharmar.blogspot.in/2016/02/blog-post.html lucky name expert contact :98424 57516 NUMEROLOGY, VASTHUST VIJAY TV FAMOUS ARULNIDHI AKSHAYADHARMAR, B.SC., M.A., M.PHIL., DNYT SAMYAPURAM, ARCH OPP, SAMYAPURAM, TRICHY-621112. CELL:9842457516, www.srkmahan.com EMAIL: akshayadharmar@gmail.in உங்கள் குழந்தைக்கு அதிர்ஷ்டமான பெயர் வைக்க நியூமராலஜி படி குழந்தைக்கு அதிர்ஷ்டமான பெயர் வைப்பது, குழந்தைக்கு நீங்கள் கொடுக்கும் முதல் சொத்து. 20 வருட அனுபவம் , 37 பாடங்கள் ஆய்வு செய்து பெயர் வைப்பவர், ஆய்வுக்கு மென்பொருள் பயன்பாடு, திட்டமிட்ட பலன், முழுநேர ஆராய்ச்சி, விஜய் டி.வி.புகழ், ஸ்ரீரங்கம் புகழ், உலகப்புகழ் நெ.1 நியூமராலஜிஸ்ட், சமயபுரம் அட்ஷய தர்மர், திருச்சி, தமிழ்நாடு-செல்-9842457516 BOY baby names "A1" •Abbreviated from Aarav Abi •My Father; All Adi •More; Extra; Companion of Prophet Muhammad; Jewel or Ornament; Myth Name; Beginning; First Born; Adornment; Jewel; Superior Aga •Sword Ahd •Knowledge Aja •Fire; Unborn Aji •Taste Aka •Creeper; Vine; Weed; Bad Aki •Autumn; Bright; Short Form of Joakim Ala •Nobility; Excellence; Superior; All and Rich; Power; Rule; Truthful; Noble; Exalted; Defending Men Ali •God; Excellent; Noble; Sublime; Light; Lofty; To Ascend; Exalted One; Also Mohammad's Son-in-law; Elevated Ami •Nectar Amr •Order; Command; Old Arabic Name; The Generous One Anu •An Atom Ari •Lion; Brave; Inner Skin; Eagle; Lord Vishnu Ata •Abandon; One of Twins; From Fante; Gift; Donation; To Give; Twin; Father Aum •The Sacred Syllable Avi •The Sun and Air; Honest; My Father is Exalted Aadi •First; Most Important Aapt •Trustworthy Aayu •Span of Life; Long Life Aban •Old Arabic Name; Dual of Abu; 8th Month of the Iranian Calendar; Name of a Certain Angel; Bloom of Love; Little Abbot; Waters Abby •Father; My Father is Light; Father in Rejoicing Abha •Shining; Luster; Glorious; Beauty Abhi •Fearless; Better than Best Abij •Seedless Adag •Pure; Blemishless Adan •Variation of Adam from the Red Earth; Earth; Man Adem •Earth; Of the Earth Adhi •Earth; First Adie •Noble; Kind; Adornment; Jewel Adil •Sincere; Just; Fair; Judicious; Honest; Righteous; Negotiation; Exchange; Justice; Upright; Kindness Adit •From the Beginning Adiv •Gentle; Delicate Adra •More Knowledgeable; Better Informed; Hard; Rock Adya •Today Aera •Lion Agam •Extending Far; Profound; Unimaginable; Intelligent Agha •Pre-eminent; Master; Owner; Sinful; Another Name for God; Fight Agni •Fire; Flame Agya •A Fool who has No Knowledge in Standard Scriptures; The Ignorant Person Ahan •Rich; Morning; Dawn; One who is of the Nature of Time Itself Ahil •Prince; Emperor; Ruler Ahim •Cloud; Water; Traveller Ahir •The Devotee and God are One Ahuk •Inevitable Aifa •Smart Ajai •Invincible Ajan •The Unborn; Love of Vishnu Ajar •The God; One who is Not Old Ajat •Birthless; Lord Shiva Ajay •Unconquerable; Invincible Ajit •Unconquerable; Invincible; Victorious Ajoy •Joyful Akal •Timeless; Chief of a Tribe; Supreme Being Akar •Shape; Form Akas •High Like Sky; All Pervading; As Great as Sky Akil •Sweet Smell; Fire; The Wanderer; Intelligent; Thoughtful; One who Uses Reason; Place Name; Pain or Lipless Aksa •Soul Aksh •Chariot of Thousand Horses Akta •Anointed Akul •Lord Shiva Alak lucky name expert contact :98424 57516 NUMEROLOGY, VASTHUST VIJAY TV FAMOUS ARULNIDHI AKSHAYADHARMAR, B.SC., M.A., M.PHIL., DNYT SAMYAPURAM, ARCH OPP, SAMYAPURAM, TRICHY-621112. CELL:9842457516, www.srkmahan.com EMAIL: akshayadharmar@gmail.in •World; Beautiful Tresses; Enjoyable Person Alam •The Whole World; World Alap •Development of the Tune Before the Song is Sung Alim •Learned; Scholarly; Omniscient; Wise Man Alin •Fair; Handsome; Both a Diminutive of Albert; Noble; Rock; Comely; To Soothe; Bearer of the Light; Scorpion; The Zodiac Sign Scorpio Allu •Stylish Star Alok •A Man with Lovely Hair; Cry of Victory; Lord Subramanya; Brightness; Light Alop •That which does Not Disappear Amal •Expectation; Bird; Hard Work; Bright; Clean; Pure; Unblemished; Hope; Aspiration Aman •Wonder; Peace; Hero; Safety; Protection; Honest; Faithful; Trustworthy; Security; The One who is Peaceful Amar •Forever; Long Life; Luck; Everlasting; The Immortal One Amav •Ocean; One Connected to Body of Water Amay •Lord Ganesha Ambi •Goddess Parvathi Amer •Rich; One who Builds; Great Tree Amey •Eagle Amfy •Always Ready Amid •Support; Leader; Chief; A Great Man; Amin Amil •Invaluable Amin •Divine Grace; Trustworthy; Honest; Amin; Another Name for Prophet Muhammad; Faithful; Custodian Amir •Rich; Leader; From Kikuyu; Wealthy; Ruler; King; Emir; Treetop; Sheaf; Prince Ruler; Mighty; Strong; Prosperous; Proclaimed; Commander Amit •Boundless; Without Limit; Nobody can Distroy; Unstoppable; Upright; Friendly; Faithful; A Great Deal with World Amiy •Nectar Ammu •Mother Amod •Pleasure Amol •Priceless; Valuable Amuk •Some; One or Another Amul •Priceless Amum •Very Beautiful Anad •God Anag •Very Handsom Anam •Blessing Anav •Starting Anay •Radha's Husband Anbu •Love; Kindness Andi •Man; Warrior Anek •Many Anik •Soldier Anil •Puriest; Wind; God of Wind Anis •Close Friend; Friendly; Amiable; Companion; Lover Anit •Joyful Unending Aniv •Sweet Annu •A Prefix; Atom Ansh •Portion; A Little Part of Things; Honesty Ansu •Ray of Light Anuj •Younger Brother Anul •Wind Anup •Unique; Talent; Glory; Extreme Large; Without Comparison; Hard Working; Honest; Love Person; Anytime Happy Anvi •One of Devi's Names Apar •Infinite; Great; Best Appy •Enjoyable Person Aran •Righteous Arav •Peaceful; Beautiful Arha •Lord Shiva Arij •Pleasant Smell; Misti Gandha (in Bengali) Arin •Mountain of Strength; With Spokes; Discuss; Bringer of Light; Peace; Who does Not have Any Enemies Ariv •King of Wisdom Arja •Divine Arju •Peacock; Son of Lord Indra; One of the Pandavas Brother Arka •The Sun Arni •Eagle; Eagle Power Arsh •Crown; Dominion; Throne; Gift; Compensation; Sky Arte •Noble; Bear Man Arth •Meaning; Like an Eagle Aruj •Healthy Arul •God's Grace; Gods Blessing Arun •Mythical Charioteer of the Sun; Dawn; Red Colour; Sun Arup •Nirakar Arva •Fastest Motion Wind Arwa •Female Mountain Goat Arya •To Get the Most Important; Powerful; Noble; Great; Truthful; Honoured Asad •Virtuous; Pious; Happier; Luckier; Lion; Fortunate; Zodiac Sign of Leo Asao lucky name expert contact :98424 57516 NUMEROLOGY, VASTHUST VIJAY TV FAMOUS ARULNIDHI AKSHAYADHARMAR, B.SC., M.A., M.PHIL., DNYT SAMYAPURAM, ARCH OPP, SAMYAPURAM, TRICHY-621112. CELL:9842457516, www.srkmahan.com EMAIL: akshayadharmar@gmail.in •Essence Asav •Essence Asha •Hope Ashk •Tear Asho •Head of the Sun Ashu •Small; Quick Asim •Limitless; Guardian; Defender; Reward Asit •Unlimited; The Planet; Lord Ganesha Aspi •Add Meaning Asul •Wealthy Atal •Admiring; Immovable; Attractive Atif •Generous; Sympathetic; Compassionate Atin •The Great One; Strong; A Common Atit •Past Atma •Soul Atre •The Son of Sage Atri to whom Dattatreya was Born Atri •Name of Hindu Rishi Atul •Lion; Matchless; Incomparable Atvi •Energy Avan •Water Avik •Living in Water; Strength of a Diamond Avni •Name of a King; Earth Avya •The First Life Form All Knowledgeable and All Pure Awad •Reward; Compensation Awaz •Sound Ayan •Movement of Sun when the Sun Rising; Something Knows; One who Witnesses; Appear Ayas •Gold Ayog •Institution நம்பி செய்யுங்கள், வாழ்க்கையை வளமாக்குங்கள். உங்கள் , உங்களது குழந்தைக்கு பெயர் எப்படி உள்ளது என அறிய , பெயர் வைக்க இனி செய்ய வேண்டியவை இனி முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது எதிர்பாராத விபத்திலிருந்து அல்லது திடீர் மரணத்திலிருந்து தற்காத்து கொள்ளக்கூடிய எண் உங்களது பெயரில் உள்ளதா? என தெரிந்து கொள்ளவேண்டும். அதற்கு உங்களுடைய பெயரை ஆங்கிலத்தில் அழகாக பிரித்து எழுதவும். R. JAYARANI என பிரித்து எழுதி அது அதற்கு கீழே எண் கணித அஸ்ட்ரானமி ASTRONOMY VALUE எண்ணை எழுதி இனிசியலோ, பெயரிலோ , மொத்த எண்ணிலோ 8, 16, 17, 18, 22, 26, 29, 31, 35, 38, 44, 48, 49, 53, ...... போன்ற எண்கள் வருகின்றதா என பரிசீலனை செய்யவேண்டும். அஸ்ட்ரானமி ASTRONOMY VALUE A, I, J, Q, Y = 1 B, K, R, = 2 C, G, L, S = 3 D, M, T = 4 E, H, N, X = 5 U, V, W = 6 O, Z = 7 F, P = 8 என்பதை உங்களுடைய பெயரில் அமைத்துப் பார்த்து P. M A R Y 8+ 4 1 2 1 8 + 8 = 16 R. J A Y S A N K A R 2+ 1 1 1 3 1 5 2 1 2 2 + 1 7 = 19 S. N. V E N K A T E S H 3 + 5. 6 5 5 2 1 4 5 3 5 8 + 36 = 44 J A P A N 1+1+8+1+5 = 16 C. D A Y A N A 3. 4+1+1+1+5+1 = 16 S H O B A 3+5+7+2+1 = 18 இதுபோன்று உங்களது பெயரை எழுதி எண்களையிட்டு சரிபார்த்துக் கொள்ளலாம். இவ்வாறு மேலே கூறிய எண்கள் இனிசியலோ, பெயரிலோ, மொத்த எண்ணிலோ வந்ததென்றால் எக்காரணத்தை முன்னிட்டும் நீங்களே உங்களது பெயரை அமைத்துக் கொள்ளாதீர்கள். அவ்வாறு அமைத்து கொள்வது என்பது முன் கூறியபடி துடுப்பில்லாத படகில் பிரயாணம் செய்வது போன்றதாகும். மேலும் மேற்கூறிய எண்கள் எதிர்பாராத விபத்து அல்லது திடீர் மரணத்தை ஏற்படுத்தக் கூடியது மட்டுமே, இதுபோன்று ஒவ்வொரு எண்ணிற்கும் ஒரு பலன் உண்டு. அதில் தீமையை தரக்கூடியதும், பொருளாதாரத்தில் வீழ்ச்கியைத் தரக்கூடியதும், வசதி வாய்ப்புகளோடு வாழ்வது போன்ற எண்களும், ஆராய்ச்சி செய்வதற்கொன்றும் என நூற்றி இருபத்தி நான்கு வகையான பலன்கள் உண்டு. இதில் எந்த எண்கள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்பதை உங்களுடைய பிறந்ததேதி, விதிஎண், கிழமை மாதம், பஞ்சபூதம் இவைகளை கொண்டும் அறியலாம். ஒரு எண்கணித நிபுணரின் துணைகொண்டு மட்டும் பெயரை சீரமைத்து கொண்டால் பிறந்ததேதி, விதிஎண், கிழமை, மாதம், பஞ்சபூதம் என்ற ஐந்தையும் பெயரிலுள்ள இனிசியல், பெயர், மொத்த எண் ஆகிய மூன்றும் பெயராகிய பஞ்சபூதமும் ஒன்றி செயல்படும்படியாக அமைத்துக்கொண்டால் மிக அதிர்ஷ்டகரமாகவும், வாழ்வில் அமைதியும், ஆனந்தமும் பெற்று உடல் நலம், நீண்ட ஆயுள், நிறைசெல்வம், உயர்புகழ், மெய்ஞ்ஞானம் பெற்று வாழ்வாங்கு வாழலாம். பெயரின் முக்கியத்துவத்தை அறிந்திருப்பீர்கள். பெயரே நம்மை வழி நடத்துகிறது என்பதும் புரிந்துருக்கும். இனி உங்களுடைய / குழந்தையின் பெயர் எப்படி உள்ளது. அதாவது எதிர்பாராத விபத்திலிருந்தும், பொருளாதார தடைகளிலிருந்தும், நோய்களிலிருந்தும் விடுபடவும், எதிர்காலம் பற்றி அறிந்து கொள்ளவும், எங்களது ஆலோசனையை பெற விரும்பினால் நீங்கள் உங்கள் பெயர் மற்றும் பிற விபரங்களை கீழ்க்கண்டபடிவத்தை பூர்த்தி செய்து email : akshayadharmar@yahoo.com என்ற மெயில் -க்கு அனுப்பி வைக்கவும். CUT AND paste ============================================================= NUMEROLOGY APPLICATION FORM: NAME (signature name)(FEMALE/MALE) : BIRTH DATE, MONTH, YEAR: FATHER NAME & DATE OF BIRTH: MOTHER NAME & DATE OF BIRTH: GRAND FATHER NAME: GRAND MOTHER NAME: Uncle wife NAME & DATE OF BIRTH: NATIVE PLACE: YOUNGER & ELDER CHILDRENS/BRO SISTER NAME & DATE OF BIRTH: POSTEL ADDRESS WITH PHONE NUMBER: YOURS APPLICANT ============================================================= பெரியவர்களுக்கு பெயர் சரியில்லை என்றால் பெயரை திருத்தி கையெழுத்தில் கொண்டுவரவேண்டும் .பெயரை மாற்ற தேவையில்லை.கூப்பிடும் பெயரோ அல்லது நீங்கள் கூறும் பெயரோ வேலை செய்யாது .கையெழுத்திடும் பெயர் மட்டுமே வேலை செய்யும் .ஆகவே கையெழுத்தில் பெயரை கொண்டு வந்தாலே நல்ல பலன்களை அனுபவிக்கலாம் .கையெழுத்தும் தினசரி அதிகமாக எழுதும் பெயரே வேலை செய்யும் .எந்த பதிவு அதிக பட்சபதிவாக அமைகிறதோ அதுவே நம்மை இயக்கும்.ஆகவே அதிக பட்சபதிவாக தினசரி எழுதிப்பார்க்கும் பெயரே நம்மை இயக்கும்.பேரை திருத்தி பாருங்கள் மாற்றம் எப்படி உள்ளது என தெரியும். மாற்றம் இருக்குமா இருக்காதா என்ற கவலை தேவை இல்லை .உங்களுடைய பழைய பெயருக்கும் ஒரு பலன் உள்ளது போல் புது பெயருக்கும் ஒரு பலன் உண்டு .ஆகவே அந்த பெயருக்கான பலன் தான் இனி அனுபவிக்க முடியும்.எல்லா செயலுக்கும் ஒரு விளைவு என்பது உண்டு என்பது விதி நாம் பிறந்ததிலிருந்து இன்று வரை நாம் அதிகமாக பயன்படுத்துவது பெயர் மட்டுமே அத்தகைய பெயரே நம்மை இயக்குகிறது என்பதை புரிந்து கொண்டால் "தீதும் நன்றும் பிறர்தர வாரா" என்ற வார்த்தை விளங்கும் நாம் செய்த செயலுக்கு நாமே காரணகர்த்தா வாகிறோம் .ஆகவே பெயரை திருத்துவது ஒன்றே சரியான பெயரை குழந்தைக்கு வைப்பது ஒன்றே அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வாக அமையும். உங்களது பெயர் பலன் அறிய RS 1000/= மட்டுமே. பெயர் பலனில் உங்களது நடத்தை , உங்களுடைய சுபாவம் , உங்களுக்கு உள்ள அனுபவிக்கும் தன்மை , பொருளாதாரம், தனித்தன்மை , வருங்காலம் , இல்லற வாழ்க்கை , எதிர்பாராத விபத்துக்களை கொண்டுள்ளதா , வியாதிகள் இவற்றை கூறுவேன் . பெயர் நல்ல பலனை தருவதாக இருந்தால் பிரச்சினை இல்லை .பெயர் சரியில்லை என்றால் பெயரை திருத்தி கையெழுத்தில் கொண்டு வர வேண்டும் .இல்லை என்றால் நான் என்ன பலன் கூருகிறேனோ அதுவே தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கும்.மாற்ற முடியாது.ஆகவே நான் எதை எப்படி செய்யவேண்டும் என கூறுகிறேனோ அதை அப்படியே செய்து வந்தால் வாழ்க்கையில் என்றும் ஆனந்தம் நிலைத்து இருக்கும். குழந்தைக்கு பெயர் வைக்க , உங்களுக்கு பெயர் வைக்க அல்லது பெயர் திருத்த கட்டண விபரம் SRK PACKAGES SUBJECT ANALISING DETAILS BENEFITS பலன்கள் FEES IN RUPEES BASIC STAGE (4SUBJ) ASTRONOMY, INITIOLOGY, NAMEOLOGY, EARTH(5)ELEMENTS கெடுக்காத பெயர், பெற்றோர்களின் அரவணைப்பு 1 ST STAGE (11SUBJECT) ASTROLOGY, PRONOLOGY, TRACKING, NAME aNALISING, WORD COMBINATION, SOUND, OCTECLE சிறப்பான படிப்பு, உங்களுக்கானதை அனுபவித்தல், குடும்ப ஒற்றுமை, 2 ND STAGE (16SUBJECT) JEWISH, EARTH, GRAPHOLOGY, SIGNATUROLOGY, NAMEANALISING2 சிறப்பானவாழ்க்கை துணைவர் 3 RD STAGE (20SUBJECT) PIROMIDOLOGY, PRO CHART, VOWELS VALUE, CONSONANT VALUE, சம்பாதிக்கும் திறன் கிரகநன்மை 4 TH STAGE (25SUBJECT) tRIANGLE, TRIGRAMS GREEK GEOMENTRIC/srk values, வசீகரமான சூழல் ஆளுமைதன்மை மேலும்சம்பாதிக்கும் திறன், ஆரோக்கியம் நட்சத்திர அந்தஸ்து அதிர்ஷ்டகார்டு, அதிர்ஷ்டக்கல் மேற்கண்டபடி எந்த பெக்கேஜ் என தேர்வு செய்து அதற்குரிய தொகையை எனது வங்கி கணக்கிற்கு பணத்தை அனுப்பி செல் நெம்பர் 0 98424 57516 என்ற எண்ணிற்கு மெசேஜ் செய்யவும். வங்கி கணக்கு விபரம் BANK DETAIL BANK: KARUR VYSYA BANK ( K.V.B ) NAME: AKSHAYADHARMAR A/C.NO:1725172000000223 BRANCH :SAMAYAPURAM IFSC CODE:0001725 ================================================================================== இந்த கட்டணம் பேங்க் யில் அனுப்பியவுடன் சரிபார்த்து விட்டு 1.உங்கள் பழைய பெயர் எப்படி உள்ளது என கூறி , திருத்தி அமைப்பதன் அவசியம் , அதன் பலன் கூறுவேன் 2.எப்படி கையெழுத்து போட்டு பழக வேண்டும் 3.எத்தகைய திருத்தம் தேவை என்ன என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதையும் கூறுவேன் 4.நடைமுறை படுத்துவது எப்படி என்பதையும் கூறுவேன். 5.மாற்றம் எப்பொழுதில் இருந்து இருக்கும் .என்ன மாதிறியான மாற்றம் தெரியும் என்பதையும் கூறுவேன். 6.இவை அனைத்தையும் பத்து நாட்களுக்குள் மெயில் செய்யப்படும் .
Baby Name List Boy Baby Name A2 நியூமராலஜி படி குழந்தைக்கு அதிர்ஷ்டமான பெயர் வைக்க Numerology name ¹ Male baby name ¹ Female baby name ¹ Boy baby name ¹ Girl baby name ¹ Numerology Name calculator ¹ Numerology Name calculator in Tamil language ¹ Numerology Name in Tamil ¹ Numerology Name Lucky Numbers ¹ Numerology Name Girl Baby in Tamil ¹ Numerology Numbers ¹ Baby Names ¹ Baby Names in Tamil ¹ Amazing Baby Names Lucky name expert contact :98424 57516 Numerology, Vasthust Vijay TV Famous, Arulnidhi Akshayadharmar, B.sc., M.a., M.Phil., Dnyt Samayapuram, Arch Opp, Samayapuram, Trichy-621112. Cell:9842457516, Email: akshayadharmar@gmail..com உங்கள் குழந்தைக்கு அதிர்ஷ்டமான பெயர் வைக்க நியூமராலஜி படி குழந்தைக்கு அதிர்ஷ்டமான பெயர் வைப்பது, குழந்தைக்கு நீங்கள் கொடுக்கும் முதல் சொத்து. 20 வருட அனுபவம் , 37 பாடங்கள் ஆய்வு செய்து பெயர் வைப்பவர், ஆய்வுக்கு மென்பொருள் பயன்பாடு, திட்டமிட்ட பலன், முழுநேர ஆராய்ச்சி, விஜய் டி.வி.புகழ், ஸ்ரீரங்கம் புகழ், உலகப்புகழ் நெ.1 நியூமராலஜிஸ்ட், சமயபுரம் அட்ஷய தர்மர், திருச்சி, தமிழ்நாடு-செல்-9842457516 ¹ fancy baby names ¹ fantastic baby names ¹ excellent baby names ¹ modern baby names ¹ famous baby names ¹ fashion baby names ¹ stylish baby names ¹ most popular baby namesname list for Aadir •Origin; Beginning Aadit •Peak Aadiv •Delicate Aadya •Light; The Earliest; Lord Shiva Aagam •Coming; Arrival Aahan •Iron; Sword Aahil •Prince Aahir •Dazzling; Brilliant Aahna •Exist Aahva •Beloved Aaish •God Blessings Aakar •Shape Aakav •Form; Shape Aakil •Intelligent; Smart Aalam •The Whole World; World; World Universe Aalap •Musical Aalok •Light Aamir •Full; Prosperous; Amply Settled; Civilised Aamod •Pleasant Aanan •Appearance; Face; Countenance Aanav •Humane Aansh •Portion Aarav •Peaceful; Good Personality Aarit •One who Seeks the Right Direction Aariv •King of Wisdom Aariz •Respectable Man; Intelligent; Leader of the Nation Aaron •Exalted One; High Mountain Aarsh •Crown lucky name expert contact :98424 57516 NUMEROLOGY, VASTHUST VIJAY TV FAMOUS ARULNIDHI AKSHAYADHARMAR, B.SC., M.A., M.PHIL., DNYT SAMYAPURAM, ARCH OPP, SAMYAPURAM, TRICHY-621112. CELL:9842457516, EMAIL: akshayadharmar@gmail.in Aarya •Lines on Any Particular Raaga from Sanskrit Aasha •Wish Aashi •Smile Aasit •Black Stone Aasra •Sahara; Help Aasvi •Add Meaning Aatma •Soul; Light of the Lord Aayam •Dimensions Aayan •Speed; Bright; A Small but the First Part of an Element Abbas •Description of a Lion; Looking Austere; Lion; Stern; Frowning One; Name of Mohammad's Uncle; A Family Name Abbie •My Father is Light; Father of Joy Abbot •Father; Priest Abbud •Worshipper of Allah; Devoted; Obedient Abeer •Colour; Fragrance Abhas •Feeling Abhat •Shining; Visible Abhav •Lord Shiva Abhay •Brave; Fearless Abhey •Fearless Abhik •Beloved; Fearless Abhin •Different Abhir •Mighty One Abhit •Fearless Abhra •Cloud Abjit •Conquering Water Abrar •A Truthful Person; Saint Abrik •Precious Like Gold Abyan •Very Clean Abzar •Powerful; Mighty lucky name expert contact :98424 57516 NUMEROLOGY, VASTHUST VIJAY TV FAMOUS ARULNIDHI AKSHAYADHARMAR, B.SC., M.A., M.PHIL., DNYT SAMYAPURAM, ARCH OPP, SAMYAPURAM, TRICHY-621112. CELL:9842457516, EMAIL: akshayadharmar@gmail.in Achal •Constant; Guarantee Achir •New Achit •Seperation Adair •Form of Edgar Adeel •Judge; Honest; Just Adeep •Light Adesh •Command Adham •Black; Son of the Red Earth Adhik •Greater; More than One Adhip •King Adhit •Scholarly; Intelligent; Wise Adhya •Sunday Adish •Lord Shiva; Fire Aditi •Guest Adiya •Jewel; Gods Treasure Adlai •My Witness; Refuge of God; My Ornament Adnan •Name of God; Proper Name; Good Fortune; From Kikuyu; One who is Settled; Pleasure; Settler; Lion; Bravery Adrij •Belonging to the Mountains Adrik •Small Mountain; Of the Adriatic; Man from Adria Adrsh •Sanskar Adrut •Slow Advay •Unique Oneness; Unique Advik •Unique Advit •Unique Adway •One; United Aejaz •Karma Aftab •Sun; Sunlight Aghad •Vast; Deep Aghat •Destroyer of Sin Aghor •Shiva Agira •The Sun; Fire Agnit •Un Countable; Multiple; Countless Agraj •Leader; Senior Agrim •Leader; First Agyey •Unknown Ahaan •Dawn; Auspicious Dawn; Morning Glory; First Ray of Light Ahdas •New; Novel Ahish •Blessing Ahlad •Joy; Causing Delight; Refreshing Ahlam •Witty Ahmar •Red; Ruddy; Red Coloured Ahnay •As Bright as the Sun Ahsan •Mercy; Most Beautiful; Excellent; Most Talented; Spiritual; Compassion; Better Ahsas •Feel Aiden •Born of Fire Aidil •Add Meaning Aijaz •Favour Aiman •Fearless; Right Hand Side Aipal •Add Meaning Aivat •Add Meaning Aiyah •Love; Respect Ajaat •Unborn Ajaib •Wondrous Being Ajath •Birth Less Like Lord Shiva Ajeeb •Wonder Ajeet •Victorious; Invincible; Unconquerable Ajeya •One who cannot be Conquered; Lord Vishnu Ajith •Invincible Ajmal •Pious; Extremely Beautiful; Handsome Ajmer •Name of a City lucky name expert contact :98424 57516 NUMEROLOGY, VASTHUST VIJAY TV FAMOUS ARULNIDHI AKSHAYADHARMAR, B.SC., M.A., M.PHIL., DNYT SAMYAPURAM, ARCH OPP, SAMYAPURAM, TRICHY-621112. CELL:9842457516, EMAIL: akshayadharmar@gmail.in Ajmil •A Mythological King Akand •Calm Akash •Sky Akbar •Powerful; Greatest; Bigger Akhil •Complete; Tree; Naughty; Intelligent; God; World Akmal •Perfect; Whole; More Complete Akram •Excellent; More Generous-noble; Generous; Another Name for God Aksar •Imperishable Aksat •Rice Put During Pooja in Hindu Rituals Aktar •Fragrance Akush •Lap Alaap •Musical Notes in a Order Alaka •Capital of Kuber Dunasty Alarn •One who Works on Correct Time Albel •Different Aldis •From the Old House; Old; Tired; Battle Season; Noble Aleem •Knowledgeable; A Well Educated Person Alesh •Protected by God Alhad •Joy Aloke •Light Aloki •Brightness Alwar •Name of a City Amaan •Aman; Protection; Without Fear Amani •Peace; Wishes; Aspiration; Belief; Faith Amara •Immortal Ambak •The Eye Ambar •Sky Amber •Sky Ambud •Cloud Ambuj •Lotus Ameek •Very Deep Ameen •Divine Grace; Honest; Faithful; Trustworthy Ameer •Ruler; Prince; Superior; Chief; Commander; Rich Ameet •Boundless Ameya •Boundless; Magnanimous; Immeasurable Amish •Honest Amiya •Nectar; Delight Amjad •Great; Noble; More Gratifying; Most Excellent; More Illustrious Amlan •Unfading; Ever-bright Ammar •Long-living; Builder; Popularity; Constructor; Religious Person; Long of Age; The Maker Amogh •A Name of Lord Ganesh; Unerring Amraj •I'm the King Amrik •Nectar; God of the Sky; Perfectionist Amrit •Nectar Amrut •Food of Devas; Nectar Amshu •Atom Amuda •A Liquid which when Consumed Makes the Person Live Life-long without a Death; Purity Anaad •Beginning-less Anaan •Clouds Anaar •Pomegranate Anadi •Eternal Anagh •Sinless; Pure; Perfect; Energy; Without Any Fault Anakh •Self-respect; Bravery Analp •Add Meaning Anami •A Name of Lord Buddha Anand •Joy; Happiness; Bliss; One who is Blissful; Delightful Anang •Name of Cupid or Kamadeva Anant •Infinite Anaye •Another Name for Lord Ganesh Anban •Lovable Andya •Add Meaning நம்பி செய்யுங்கள், வாழ்க்கையை வளமாக்குங்கள். உங்கள் , உங்களது குழந்தைக்கு பெயர் எப்படி உள்ளது என அறிய , பெயர் வைக்க இனி செய்ய வேண்டியவை இனி முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது எதிர்பாராத விபத்திலிருந்து அல்லது திடீர் மரணத்திலிருந்து தற்காத்து கொள்ளக்கூடிய எண் உங்களது பெயரில் உள்ளதா? என தெரிந்து கொள்ளவேண்டும். அதற்கு உங்களுடைய பெயரை ஆங்கிலத்தில் அழகாக பிரித்து எழுதவும். R. JAYARANI என பிரித்து எழுதி அது அதற்கு கீழே எண் கணித அஸ்ட்ரானமி ASTRONOMY VALUE எண்ணை எழுதி இனிசியலோ, பெயரிலோ , மொத்த எண்ணிலோ 8, 16, 17, 18, 22, 26, 29, 31, 35, 38, 44, 48, 49, 53, ...... போன்ற எண்கள் வருகின்றதா என பரிசீலனை செய்யவேண்டும். அஸ்ட்ரானமி ASTRONOMY VALUE A, I, J, Q, Y = 1 B, K, R, = 2 C, G, L, S = 3 D, M, T = 4 E, H, N, X = 5 U, V, W = 6 O, Z = 7 F, P = 8 என்பதை உங்களுடைய பெயரில் அமைத்துப் பார்த்து P. M A R Y 8+ 4 1 2 1 8 + 8 = 16 R. J A Y S A N K A R 2+ 1 1 1 3 1 5 2 1 2 2 + 1 7 = 19 S. N. V E N K A T E S H 3 + 5. 6 5 5 2 1 4 5 3 5 8 + 36 = 44 J A P A N 1+1+8+1+5 = 16 C. D A Y A N A 3. 4+1+1+1+5+1 = 16 S H O B A 3+5+7+2+1 = 18 இதுபோன்று உங்களது பெயரை எழுதி எண்களையிட்டு சரிபார்த்துக் கொள்ளலாம். இவ்வாறு மேலே கூறிய எண்கள் இனிசியலோ, பெயரிலோ, மொத்த எண்ணிலோ வந்ததென்றால் எக்காரணத்தை முன்னிட்டும் நீங்களே உங்களது பெயரை அமைத்துக் கொள்ளாதீர்கள். அவ்வாறு அமைத்து கொள்வது என்பது முன் கூறியபடி துடுப்பில்லாத படகில் பிரயாணம் செய்வது போன்றதாகும். மேலும் மேற்கூறிய எண்கள் எதிர்பாராத விபத்து அல்லது திடீர் மரணத்தை ஏற்படுத்தக் கூடியது மட்டுமே, இதுபோன்று ஒவ்வொரு எண்ணிற்கும் ஒரு பலன் உண்டு. அதில் தீமையை தரக்கூடியதும், பொருளாதாரத்தில் வீழ்ச்கியைத் தரக்கூடியதும், வசதி வாய்ப்புகளோடு வாழ்வது போன்ற எண்களும், ஆராய்ச்சி செய்வதற்கொன்றும் என நூற்றி இருபத்தி நான்கு வகையான பலன்கள் உண்டு. இதில் எந்த எண்கள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்பதை உங்களுடைய பிறந்ததேதி, விதிஎண், கிழமை மாதம், பஞ்சபூதம் இவைகளை கொண்டும் அறியலாம். ஒரு எண்கணித நிபுணரின் துணைகொண்டு மட்டும் பெயரை சீரமைத்து கொண்டால் பிறந்ததேதி, விதிஎண், கிழமை, மாதம், பஞ்சபூதம் என்ற ஐந்தையும் பெயரிலுள்ள இனிசியல், பெயர், மொத்த எண் ஆகிய மூன்றும் பெயராகிய பஞ்சபூதமும் ஒன்றி செயல்படும்படியாக அமைத்துக்கொண்டால் மிக அதிர்ஷ்டகரமாகவும், வாழ்வில் அமைதியும், ஆனந்தமும் பெற்று உடல் நலம், நீண்ட ஆயுள், நிறைசெல்வம், உயர்புகழ், மெய்ஞ்ஞானம் பெற்று வாழ்வாங்கு வாழலாம். பெயரின் முக்கியத்துவத்தை அறிந்திருப்பீர்கள். பெயரே நம்மை வழி நடத்துகிறது என்பதும் புரிந்துருக்கும். இனி உங்களுடைய / குழந்தையின் பெயர் எப்படி உள்ளது. அதாவது எதிர்பாராத விபத்திலிருந்தும், பொருளாதார தடைகளிலிருந்தும், நோய்களிலிருந்தும் விடுபடவும், எதிர்காலம் பற்றி அறிந்து கொள்ளவும், எங்களது ஆலோசனையை பெற விரும்பினால் நீங்கள் உங்கள் பெயர் மற்றும் பிற விபரங்களை கீழ்க்கண்டபடிவத்தை பூர்த்தி செய்து email : akshayadharmar@yahoo.com என்ற மெயில் -க்கு அனுப்பி வைக்கவும். CUT AND paste ============================================================= NUMEROLOGY APPLICATION FORM: NAME (signature name)(FEMALE/MALE) : BIRTH DATE, MONTH, YEAR: FATHER NAME & DATE OF BIRTH: MOTHER NAME & DATE OF BIRTH: GRAND FATHER NAME: GRAND MOTHER NAME: Uncle wife NAME & DATE OF BIRTH: NATIVE PLACE: YOUNGER & ELDER CHILDRENS/BRO SISTER NAME & DATE OF BIRTH: POSTEL ADDRESS WITH PHONE NUMBER: YOURS APPLICANT ============================================================= பெரியவர்களுக்கு பெயர் சரியில்லை என்றால் பெயரை திருத்தி கையெழுத்தில் கொண்டுவரவேண்டும் .பெயரை மாற்ற தேவையில்லை.கூப்பிடும் பெயரோ அல்லது நீங்கள் கூறும் பெயரோ வேலை செய்யாது .கையெழுத்திடும் பெயர் மட்டுமே வேலை செய்யும் .ஆகவே கையெழுத்தில் பெயரை கொண்டு வந்தாலே நல்ல பலன்களை அனுபவிக்கலாம் .கையெழுத்தும் தினசரி அதிகமாக எழுதும் பெயரே வேலை செய்யும் .எந்த பதிவு அதிக பட்சபதிவாக அமைகிறதோ அதுவே நம்மை இயக்கும்.ஆகவே அதிக பட்சபதிவாக தினசரி எழுதிப்பார்க்கும் பெயரே நம்மை இயக்கும்.பேரை திருத்தி பாருங்கள் மாற்றம் எப்படி உள்ளது என தெரியும். மாற்றம் இருக்குமா இருக்காதா என்ற கவலை தேவை இல்லை .உங்களுடைய பழைய பெயருக்கும் ஒரு பலன் உள்ளது போல் புது பெயருக்கும் ஒரு பலன் உண்டு .ஆகவே அந்த பெயருக்கான பலன் தான் இனி அனுபவிக்க முடியும்.எல்லா செயலுக்கும் ஒரு விளைவு என்பது உண்டு என்பது விதி நாம் பிறந்ததிலிருந்து இன்று வரை நாம் அதிகமாக பயன்படுத்துவது பெயர் மட்டுமே அத்தகைய பெயரே நம்மை இயக்குகிறது என்பதை புரிந்து கொண்டால் "தீதும் நன்றும் பிறர்தர வாரா" என்ற வார்த்தை விளங்கும் நாம் செய்த செயலுக்கு நாமே காரணகர்த்தா வாகிறோம் .ஆகவே பெயரை திருத்துவது ஒன்றே சரியான பெயரை குழந்தைக்கு வைப்பது ஒன்றே அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வாக அமையும். உங்களது பெயர் பலன் அறிய RS 1000/= மட்டுமே. பெயர் பலனில் உங்களது நடத்தை , உங்களுடைய சுபாவம் , உங்களுக்கு உள்ள அனுபவிக்கும் தன்மை , பொருளாதாரம், தனித்தன்மை , வருங்காலம் , இல்லற வாழ்க்கை , எதிர்பாராத விபத்துக்களை கொண்டுள்ளதா , வியாதிகள் இவற்றை கூறுவேன் . பெயர் நல்ல பலனை தருவதாக இருந்தால் பிரச்சினை இல்லை .பெயர் சரியில்லை என்றால் பெயரை திருத்தி கையெழுத்தில் கொண்டு வர வேண்டும் .இல்லை என்றால் நான் என்ன பலன் கூருகிறேனோ அதுவே தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கும்.மாற்ற முடியாது.ஆகவே நான் எதை எப்படி செய்யவேண்டும் என கூறுகிறேனோ அதை அப்படியே செய்து வந்தால் வாழ்க்கையில் என்றும் ஆனந்தம் நிலைத்து இருக்கும். குழந்தைக்கு பெயர் வைக்க , உங்களுக்கு பெயர் வைக்க அல்லது பெயர் திருத்த கட்டண விபரம் SRK PACKAGES SUBJECT ANALISING DETAILS BENEFITS பலன்கள் FEES IN RUPEES BASIC STAGE (4SUBJ) ASTRONOMY, INITIOLOGY, NAMEOLOGY, EARTH(5)ELEMENTS கெடுக்காத பெயர், பெற்றோர்களின் அரவணைப்பு 1 ST STAGE (11SUBJECT) ASTROLOGY, PRONOLOGY, TRACKING, NAME aNALISING, WORD COMBINATION, SOUND, OCTECLE சிறப்பான படிப்பு, உங்களுக்கானதை அனுபவித்தல், குடும்ப ஒற்றுமை, 2 ND STAGE (16SUBJECT) JEWISH, EARTH, GRAPHOLOGY, SIGNATUROLOGY, NAMEANALISING2 சிறப்பானவாழ்க்கை துணைவர் 3 RD STAGE (20SUBJECT) PIROMIDOLOGY, PRO CHART, VOWELS VALUE, CONSONANT VALUE, சம்பாதிக்கும் திறன் கிரகநன்மை 4 TH STAGE (25SUBJECT) tRIANGLE, TRIGRAMS GREEK GEOMENTRIC/srk values, வசீகரமான சூழல் ஆளுமைதன்மை மேலும்சம்பாதிக்கும் திறன், ஆரோக்கியம் நட்சத்திர அந்தஸ்து அதிர்ஷ்டகார்டு, அதிர்ஷ்டக்கல் மேற்கண்டபடி எந்த பெக்கேஜ் என தேர்வு செய்து அதற்குரிய தொகையை எனது வங்கி கணக்கிற்கு பணத்தை அனுப்பி செல் நெம்பர் 0 98424 57516 என்ற எண்ணிற்கு மெசேஜ் செய்யவும். வங்கி கணக்கு விபரம் BANK DETAIL BANK: KARUR VYSYA BANK ( K.V.B ) NAME: AKSHAYADHARMAR A/C.NO:1725172000000223 BRANCH :SAMAYAPURAM IFSC CODE:0001725 ================================================================================== இந்த கட்டணம் பேங்க் யில் அனுப்பியவுடன் சரிபார்த்து விட்டு 1.உங்கள் பழைய பெயர் எப்படி உள்ளது என கூறி , திருத்தி அமைப்பதன் அவசியம் , அதன் பலன் கூறுவேன் 2.எப்படி கையெழுத்து போட்டு பழக வேண்டும் 3.எத்தகைய திருத்தம் தேவை என்ன என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதையும் கூறுவேன் 4.நடைமுறை படுத்துவது எப்படி என்பதையும் கூறுவேன். 5.மாற்றம் எப்பொழுதில் இருந்து இருக்கும் .என்ன மாதிறியான மாற்றம் தெரியும் என்பதையும் கூறுவேன். 6.இவை அனைத்தையும் பத்து நாட்களுக்குள் மெயில் செய்யப்படும் .
The Good Name of the entire First Property that you can add to your child (According to Numerology) உங்களது குழந்தைக்கு நீ சேர்த்து வைக்கும் முழு முதல் சொத்து நல்ல பெயர் (நியூமராலஜி படி)
The Good Name of the entire First Property that you can add to your child (According to Numerology) உங்களது குழந்தைக்கு நீ சேர்த்து வைக்கும் முழு முதல் சொத்து நல்ல பெயர் (நியூமராலஜி படி) NUMEROLOGY, VASTHUST VIJAY TV FAMOUS AKSHAYADHARMAR, B.SC., M.A., M.PHIL., DNYT SAMYAPURAM, ARCH OPP, SAMYAPURAM, TRICHY-621112 EMAIL: akshayadharmar@gmail.com WEB: www.akshayadharmar.blogspot.in Cell no : 04312670755 , 9842457516 , 8524926156
numerology numerology hints Numerology is any belief in divine, mystical or other special relationship between a number and some coinciding events. It has many systems and traditions and beliefs. Numerology and numerological divination by systems such as isopsephywere popular among early mathematicians, but are no longer considered part of mathematics and are regarded aspseudomathematics or pseudoscience by modern scientists. Today, numerology is often associated with the paranormal, alongside astrology and similar divinatory arts. Despite the long history of numerological ideas, the word "numerology" is not recorded in English before c.1907. The term numerologist is also used derogatorily for those perceived to place excess faith in numerical patterns (and draw scientifically unsound inferences from them), even if those people do not practice traditional numerology. For example, in his 1997 book Numerology: Or What Pythagoras Wrought, mathematician Underwood Dudley uses the term to discuss practitioners of the Elliott wave principle of stock market analysis. Contents · 1 History · 2 Methods o 2.1 Number definitions o 2.2 Alphabetic systems o 2.3 Abjad system · 3 Chinese numerology o 3.1 Chinese number definitions · 4 Other fields o 4.1 Numerology and alchemy o 4.2 "Numerology" in science o 4.3 Numerology in gaming · 5 Skepticism · 6 In popular culture · 7 See also · 8 Notes · 9 References · 10 External links History Modern numerology often contains aspects of a variety of ancient cultures and teachers, including Babylonia, Pythagoras and his followers (Greece, 6th century B.C.), astrological philosophy from Hellenistic Alexandria, early Christian mysticism, early Gnostics, the Hebrew system of the Kabalah , The Hindu Vedas, the Chinese "Circle of the Dead", Egyptian "Book of the Masters of the Secret House" (Ritual of the Dead). Pythagoras and other philosophers of the time believed that because mathematical concepts were more "practical" (easier to regulate and classify) than physical ones, they had greater actuality. St. Augustine of Hippo (A.D. 354–430) wrote "Numbers are the Universal language offered by the deity to humans as confirmation of the truth." Similar to Pythagoras, he too believed that everything had numerical relationships and it was up to the mind to seek and investigate the secrets of these relationships or have them revealed by divine grace. See Numerology and the Church Fathers for early Christian beliefs on the subject. In 325 A.D., following the First Council of Nicaea, departures from the beliefs of the state Church were classified as civil violations within the Roman Empire. Numerology had not found favor with the Christian authority of the day and was assigned to the field of unapproved beliefs along with astrology and other forms of divination and "magic".[citation needed]Despite this religious purging, the spiritual significance assigned to the heretofore "sacred" numbers had not disappeared; several numbers, such as the "Jesus number" have been commented and analyzed by Dorotheus of Gazaand numerology still is used at least in conservative Greek Orthodox circles. Numerology is prominent throughout SirThomas Browne's 1658 literary Discourse The Garden of Cyrus. Throughout its pages the author attempts to demonstrate that the number five and the related Quincunx pattern can be found throughout the arts, in design, and in nature – particularly botany. Modern numerology has various antecedents. Ruth A. Drayer's book, Numerology, The Power in Numbers (Square One Publishers) says that around the turn of the century (from 1800 to 1900 A.D.) Mrs. L. Dow Balliett combined Pythagoras' work with Biblical reference. Then on Oct 23, 1972, Balliett's student, Dr. Juno Jordan, changed Numerology further and helped it to become the system known today under the title "Pythagorean", although Pythagoras himself had nothing to do with the system. Dr. Jordan's work "The Romance in Your Name" provided a system for identifying key numerological influences in one's name and birth date and remains a seminal interpretive guide for practitioners today. Subsequent 'numerologists' including Florence Campbell (1931), Lynn Buess (1978), Mark Gruner (1979), Kathleen Roquemore (1985) expanded on the use of numerology for assessing major aspects of personality and cyclical patterns in life. Australian philosopher David Stove pointed out different pseudoscientific beliefs, for example numerology and astrology, may be pathological in different ways. When critiquing such pseudoscientific beliefs, philosophers and scientists should take into account that the fallacies that give rise to the "particular awfulness" of one pseudoscientific belief may not be applicable to another. Methods Number definitions There are no set definitions for the meaning of specific digits, and interpretations of the meaning of digits and their orders vary throughout different cultures and schools of numerology. Common interpretations include: 1. Individual; aggressor; self; leadership yang 2. Balance; union; receptive; partnership yin 3. Communication/interaction 4. Creation 5. Action; restlessness; life experience 6. Home/family; responsibility; artistic in nature 7. Thought/consciousness; spirit 8. Power/sacrifice 9. Highest level of changes Some numerologists analyze double-digit numbers as well, from 10 to 99. These numbers (e.g., 11, 22, 33, ...) are commonly referred to as "master numbers" (Buess, 2005). This study of numerology is based on the evidence of significant double-digit numbers in the Kabbalah, the I-ching, the Pythagorean numerology, the Tarot Arcana of the Eastern faiths, and the Runes of the Viking age. Various authors of numerology books determine various meanings for each number, from 0 to 9 and from 10 to 99. Of relevance to numerical interpretations is arithmancy, which refers to a group of techniques involving the manipulation of numbers in order to determine meaning. Alphabetic systems There are many numerology systems which assign numerical value to the letters of an alphabet. Examples include theAbjad numerals in Arabic, the Hebrew numerals, Armenian numerals, and Greek numerals. The practice within Jewish tradition of assigning mystical meaning to words based on their numerical values, and on connections between words of equal value, is known as gematria. For example, numbers are assigned to letters as follows: · 1 = a, j, s · 2 = b, k, t, · 3 = c, l, u, · 4 = d, m, v, · 5 = e, n, w, · 6 = f, o, x, · 7 = g, p, y, · 8 = h, q, z, · 9 = i, r, .....and then summed. Examples: · 3, 489 → 3 + 4 + 8 + 9 = 24 → 2 + 4 = 6 · Hello → 8 + 5 + 3 + 3 + 6 = 25 → 2 + 5 = 7 A quicker way to arrive at a single-digit summation (the digital root) is simply to take the value modulo 9, substituting a 0 result with 9 itself. Different methods of calculation exist, including Chaldean, Pythagorean, Hebraic, Helyn Hitchcock's method, Phonetic, Japanese, Arabic and Indian. The examples above are calculated using decimal (base 10) arithmetic. Other number systems exist, such as binary, octal, hexadecimal and vigesimal; summing digits in these bases yields different results. The first example, shown above, appears thus when rendered in octal (base 8): · 3, 48910 = 66418 → 6 + 6 + 4 + 1 = 218 → 2 + 1 = 38 = 310 நம்பி செய்யுங்கள், வாழ்க்கையை வளமாக்குங்கள். உங்கள் , உங்களது குழந்தைக்கு பெயர் எப்படி உள்ளது என அறிய , பெயர் வைக்க இனி செய்ய வேண்டியவை இனி முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது எதிர்பாராத விபத்திலிருந்து அல்லது திடீர் மரணத்திலிருந்து தற்காத்து கொள்ளக்கூடிய எண் உங்களது பெயரில் உள்ளதா? என தெரிந்து கொள்ளவேண்டும். அதற்கு உங்களுடைய பெயரை ஆங்கிலத்தில் அழகாக பிரித்து எழுதவும். R. JAYARANI என பிரித்து எழுதி அது அதற்கு கீழே எண் கணித அஸ்ட்ரானமி ASTRONOMY VALUE எண்ணை எழுதி இனிசியலோ, பெயரிலோ , மொத்த எண்ணிலோ 8, 16, 17, 18, 22, 26, 29, 31, 35, 38, 44, 48, 49, 53, ...... போன்ற எண்கள் வருகின்றதா என பரிசீலனை செய்யவேண்டும். அஸ்ட்ரானமி ASTRONOMY VALUE A, I, J, Q, Y = 1 B, K, R, = 2 C, G, L, S = 3 D, M, T = 4 E, H, N, X = 5 U, V, W = 6 O, Z = 7 F, P = 8 என்பதை உங்களுடைய பெயரில் அமைத்துப் பார்த்து P. M A R Y 8+ 4 1 2 1 8 + 8 = 16 R. J A Y S A N K A R 2+ 1 1 1 3 1 5 2 1 2 2 + 1 7 = 19 S. N. V E N K A T E S H 3 + 5. 6 5 5 2 1 4 5 3 5 8 + 36 = 44 J A P A N 1+1+8+1+5 = 16 C. D A Y A N A 3. 4+1+1+1+5+1 = 16 S H O B A 3+5+7+2+1 = 18 இதுபோன்று உங்களது பெயரை எழுதி எண்களையிட்டு சரிபார்த்துக் கொள்ளலாம். இவ்வாறு மேலே கூறிய எண்கள் இனிசியலோ, பெயரிலோ, மொத்த எண்ணிலோ வந்ததென்றால் எக்காரணத்தை முன்னிட்டும் நீங்களே உங்களது பெயரை அமைத்துக் கொள்ளாதீர்கள். அவ்வாறு அமைத்து கொள்வது என்பது முன் கூறியபடி துடுப்பில்லாத படகில் பிரயாணம் செய்வது போன்றதாகும். மேலும் மேற்கூறிய எண்கள் எதிர்பாராத விபத்து அல்லது திடீர் மரணத்தை ஏற்படுத்தக் கூடியது மட்டுமே, இதுபோன்று ஒவ்வொரு எண்ணிற்கும் ஒரு பலன் உண்டு. அதில் தீமையை தரக்கூடியதும், பொருளாதாரத்தில் வீழ்ச்கியைத் தரக்கூடியதும், வசதி வாய்ப்புகளோடு வாழ்வது போன்ற எண்களும், ஆராய்ச்சி செய்வதற்கொன்றும் என நூற்றி இருபத்தி நான்கு வகையான பலன்கள் உண்டு. இதில் எந்த எண்கள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்பதை உங்களுடைய பிறந்ததேதி, விதிஎண், கிழமை மாதம், பஞ்சபூதம் இவைகளை கொண்டும் அறியலாம். ஒரு எண்கணித நிபுணரின் துணைகொண்டு மட்டும் பெயரை சீரமைத்து கொண்டால் பிறந்ததேதி, விதிஎண், கிழமை, மாதம், பஞ்சபூதம் என்ற ஐந்தையும் பெயரிலுள்ள இனிசியல், பெயர், மொத்த எண் ஆகிய மூன்றும் பெயராகிய பஞ்சபூதமும் ஒன்றி செயல்படும்படியாக அமைத்துக்கொண்டால் மிக அதிர்ஷ்டகரமாகவும், வாழ்வில் அமைதியும், ஆனந்தமும் பெற்று உடல் நலம், நீண்ட ஆயுள், நிறைசெல்வம், உயர்புகழ், மெய்ஞ்ஞானம் பெற்று வாழ்வாங்கு வாழலாம். பெயரின் முக்கியத்துவத்தை அறிந்திருப்பீர்கள். பெயரே நம்மை வழி நடத்துகிறது என்பதும் புரிந்துருக்கும். இனி உங்களுடைய / குழந்தையின் பெயர் எப்படி உள்ளது. அதாவது எதிர்பாராத விபத்திலிருந்தும், பொருளாதார தடைகளிலிருந்தும், நோய்களிலிருந்தும் விடுபடவும், எதிர்காலம் பற்றி அறிந்து கொள்ளவும், எங்களது ஆலோசனையை பெற விரும்பினால் நீங்கள் உங்கள் பெயர் மற்றும் பிற விபரங்களை கீழ்க்கண்டபடிவத்தை பூர்த்தி செய்து email : akshayadharmar@yahoo.com என்ற மெயில் -க்கு அனுப்பி வைக்கவும். CUT AND paste ============================================================= NUMEROLOGY APPLICATION FORM: NAME (signature name)(FEMALE/MALE) : BIRTH DATE, MONTH, YEAR: FATHER NAME & DATE OF BIRTH: MOTHER NAME & DATE OF BIRTH: GRAND FATHER NAME: GRAND MOTHER NAME: Uncle wife NAME & DATE OF BIRTH: NATIVE PLACE: YOUNGER & ELDER CHILDRENS/BRO SISTER NAME & DATE OF BIRTH: POSTEL ADDRESS WITH PHONE NUMBER: YOURS APPLICANT ============================================================= பெரியவர்களுக்கு பெயர் சரியில்லை என்றால் பெயரை திருத்தி கையெழுத்தில் கொண்டுவரவேண்டும் .பெயரை மாற்ற தேவையில்லை.கூப்பிடும் பெயரோ அல்லது நீங்கள் கூறும் பெயரோ வேலை செய்யாது .கையெழுத்திடும் பெயர் மட்டுமே வேலை செய்யும் .ஆகவே கையெழுத்தில் பெயரை கொண்டு வந்தாலே நல்ல பலன்களை அனுபவிக்கலாம் .கையெழுத்தும் தினசரி அதிகமாக எழுதும் பெயரே வேலை செய்யும் .எந்த பதிவு அதிக பட்சபதிவாக அமைகிறதோ அதுவே நம்மை இயக்கும்.ஆகவே அதிக பட்சபதிவாக தினசரி எழுதிப்பார்க்கும் பெயரே நம்மை இயக்கும்.பேரை திருத்தி பாருங்கள் மாற்றம் எப்படி உள்ளது என தெரியும். மாற்றம் இருக்குமா இருக்காதா என்ற கவலை தேவை இல்லை .உங்களுடைய பழைய பெயருக்கும் ஒரு பலன் உள்ளது போல் புது பெயருக்கும் ஒரு பலன் உண்டு .ஆகவே அந்த பெயருக்கான பலன் தான் இனி அனுபவிக்க முடியும்.எல்லா செயலுக்கும் ஒரு விளைவு என்பது உண்டு என்பது விதி நாம் பிறந்ததிலிருந்து இன்று வரை நாம் அதிகமாக பயன்படுத்துவது பெயர் மட்டுமே அத்தகைய பெயரே நம்மை இயக்குகிறது என்பதை புரிந்து கொண்டால் "தீதும் நன்றும் பிறர்தர வாரா" என்ற வார்த்தை விளங்கும் நாம் செய்த செயலுக்கு நாமே காரணகர்த்தா வாகிறோம் .ஆகவே பெயரை திருத்துவது ஒன்றே சரியான பெயரை குழந்தைக்கு வைப்பது ஒன்றே அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வாக அமையும். உங்களது பெயர் பலன் அறிய RS 1000/= மட்டுமே. பெயர் பலனில் உங்களது நடத்தை , உங்களுடைய சுபாவம் , உங்களுக்கு உள்ள அனுபவிக்கும் தன்மை , பொருளாதாரம், தனித்தன்மை , வருங்காலம் , இல்லற வாழ்க்கை , எதிர்பாராத விபத்துக்களை கொண்டுள்ளதா , வியாதிகள் இவற்றை கூறுவேன் . பெயர் நல்ல பலனை தருவதாக இருந்தால் பிரச்சினை இல்லை .பெயர் சரியில்லை என்றால் பெயரை திருத்தி கையெழுத்தில் கொண்டு வர வேண்டும் .இல்லை என்றால் நான் என்ன பலன் கூருகிறேனோ அதுவே தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கும்.மாற்ற முடியாது.ஆகவே நான் எதை எப்படி செய்யவேண்டும் என கூறுகிறேனோ அதை அப்படியே செய்து வந்தால் வாழ்க்கையில் என்றும் ஆனந்தம் நிலைத்து இருக்கும். குழந்தைக்கு பெயர் வைக்க , உங்களுக்கு பெயர் வைக்க அல்லது பெயர் திருத்த கட்டண விபரம் SRK PACKAGES SUBJECT ANALISING DETAILS BENEFITS பலன்கள் FEES IN RUPEES BASIC STAGE (4SUBJ) ASTRONOMY, INITIOLOGY, NAMEOLOGY, EARTH(5)ELEMENTS கெடுக்காத பெயர், பெற்றோர்களின் அரவணைப்பு 1 ST STAGE (11SUBJECT) ASTROLOGY, PRONOLOGY, TRACKING, NAME aNALISING, WORD COMBINATION, SOUND, OCTECLE சிறப்பான படிப்பு, உங்களுக்கானதை அனுபவித்தல், குடும்ப ஒற்றுமை, 2 ND STAGE (16SUBJECT) JEWISH, EARTH, GRAPHOLOGY, SIGNATUROLOGY, NAMEANALISING2 சிறப்பானவாழ்க்கை துணைவர் 3 RD STAGE (20SUBJECT) PIROMIDOLOGY, PRO CHART, VOWELS VALUE, CONSONANT VALUE, சம்பாதிக்கும் திறன் கிரகநன்மை 4 TH STAGE (25SUBJECT) tRIANGLE, TRIGRAMS GREEK GEOMENTRIC/srk values, வசீகரமான சூழல் ஆளுமைதன்மை மேலும்சம்பாதிக்கும் திறன், ஆரோக்கியம் நட்சத்திர அந்தஸ்து அதிர்ஷ்டகார்டு, அதிர்ஷ்டக்கல் மேற்கண்டபடி எந்த பெக்கேஜ் என தேர்வு செய்து அதற்குரிய தொகையை எனது வங்கி கணக்கிற்கு பணத்தை அனுப்பி செல் நெம்பர் 0 98424 57516 என்ற எண்ணிற்கு மெசேஜ் செய்யவும். வங்கி கணக்கு விபரம் BANK DETAIL BANK: KARUR VYSYA BANK ( K.V.B ) NAME: AKSHAYADHARMAR A/C.NO:1725172000000223 BRANCH :SAMAYAPURAM IFSC CODE:0001725 ================================================================================== இந்த கட்டணம் பேங்க் யில் அனுப்பியவுடன் சரிபார்த்து விட்டு 1.உங்கள் பழைய பெயர் எப்படி உள்ளது என கூறி , திருத்தி அமைப்பதன் அவசியம் , அதன் பலன் கூறுவேன் 2.எப்படி கையெழுத்து போட்டு பழக வேண்டும் 3.எத்தகைய திருத்தம் தேவை என்ன என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதையும் கூறுவேன் 4.நடைமுறை படுத்துவது எப்படி என்பதையும் கூறுவேன். 5.மாற்றம் எப்பொழுதில் இருந்து இருக்கும் .என்ன மாதிறியான மாற்றம் தெரியும் என்பதையும் கூறுவேன். 6.இவை அனைத்தையும் பத்து நாட்களுக்குள் மெயில் செய்யப்படும்
numerology numerology hints Numerology is any belief in divine, mystical or other special relationship between a number and some coinciding events. It has many systems and traditions and beliefs. Numerology and numerological divination by systems such as isopsephywere popular among early mathematicians, but are no longer considered part of mathematics and are regarded aspseudomathematics or pseudoscience by modern scientists. Today, numerology is often associated with the paranormal, alongside astrology and similar divinatory arts. Despite the long history of numerological ideas, the word "numerology" is not recorded in English before c.1907. The term numerologist is also used derogatorily for those perceived to place excess faith in numerical patterns (and draw scientifically unsound inferences from them), even if those people do not practice traditional numerology. For example, in his 1997 book Numerology: Or What Pythagoras Wrought, mathematician Underwood Dudley uses the term to discuss practitioners of the Elliott wave principle of stock market analysis. Contents · 1 History · 2 Methods o 2.1 Number definitions o 2.2 Alphabetic systems o 2.3 Abjad system · 3 Chinese numerology o 3.1 Chinese number definitions · 4 Other fields o 4.1 Numerology and alchemy o 4.2 "Numerology" in science o 4.3 Numerology in gaming · 5 Skepticism · 6 In popular culture · 7 See also · 8 Notes · 9 References · 10 External links History Modern numerology often contains aspects of a variety of ancient cultures and teachers, including Babylonia, Pythagoras and his followers (Greece, 6th century B.C.), astrological philosophy from Hellenistic Alexandria, early Christian mysticism, early Gnostics, the Hebrew system of the Kabalah , The Hindu Vedas, the Chinese "Circle of the Dead", Egyptian "Book of the Masters of the Secret House" (Ritual of the Dead). Pythagoras and other philosophers of the time believed that because mathematical concepts were more "practical" (easier to regulate and classify) than physical ones, they had greater actuality. St. Augustine of Hippo (A.D. 354–430) wrote "Numbers are the Universal language offered by the deity to humans as confirmation of the truth." Similar to Pythagoras, he too believed that everything had numerical relationships and it was up to the mind to seek and investigate the secrets of these relationships or have them revealed by divine grace. See Numerology and the Church Fathers for early Christian beliefs on the subject. In 325 A.D., following the First Council of Nicaea, departures from the beliefs of the state Church were classified as civil violations within the Roman Empire. Numerology had not found favor with the Christian authority of the day and was assigned to the field of unapproved beliefs along with astrology and other forms of divination and "magic".[citation needed]Despite this religious purging, the spiritual significance assigned to the heretofore "sacred" numbers had not disappeared; several numbers, such as the "Jesus number" have been commented and analyzed by Dorotheus of Gazaand numerology still is used at least in conservative Greek Orthodox circles. Numerology is prominent throughout SirThomas Browne's 1658 literary Discourse The Garden of Cyrus. Throughout its pages the author attempts to demonstrate that the number five and the related Quincunx pattern can be found throughout the arts, in design, and in nature – particularly botany. Modern numerology has various antecedents. Ruth A. Drayer's book, Numerology, The Power in Numbers (Square One Publishers) says that around the turn of the century (from 1800 to 1900 A.D.) Mrs. L. Dow Balliett combined Pythagoras' work with Biblical reference. Then on Oct 23, 1972, Balliett's student, Dr. Juno Jordan, changed Numerology further and helped it to become the system known today under the title "Pythagorean", although Pythagoras himself had nothing to do with the system. Dr. Jordan's work "The Romance in Your Name" provided a system for identifying key numerological influences in one's name and birth date and remains a seminal interpretive guide for practitioners today. Subsequent 'numerologists' including Florence Campbell (1931), Lynn Buess (1978), Mark Gruner (1979), Kathleen Roquemore (1985) expanded on the use of numerology for assessing major aspects of personality and cyclical patterns in life. Australian philosopher David Stove pointed out different pseudoscientific beliefs, for example numerology and astrology, may be pathological in different ways. When critiquing such pseudoscientific beliefs, philosophers and scientists should take into account that the fallacies that give rise to the "particular awfulness" of one pseudoscientific belief may not be applicable to another. Methods Number definitions There are no set definitions for the meaning of specific digits, and interpretations of the meaning of digits and their orders vary throughout different cultures and schools of numerology. Common interpretations include: 1. Individual; aggressor; self; leadership yang 2. Balance; union; receptive; partnership yin 3. Communication/interaction 4. Creation 5. Action; restlessness; life experience 6. Home/family; responsibility; artistic in nature 7. Thought/consciousness; spirit 8. Power/sacrifice 9. Highest level of changes Some numerologists analyze double-digit numbers as well, from 10 to 99. These numbers (e.g., 11, 22, 33, ...) are commonly referred to as "master numbers" (Buess, 2005). This study of numerology is based on the evidence of significant double-digit numbers in the Kabbalah, the I-ching, the Pythagorean numerology, the Tarot Arcana of the Eastern faiths, and the Runes of the Viking age. Various authors of numerology books determine various meanings for each number, from 0 to 9 and from 10 to 99. Of relevance to numerical interpretations is arithmancy, which refers to a group of techniques involving the manipulation of numbers in order to determine meaning. Alphabetic systems There are many numerology systems which assign numerical value to the letters of an alphabet. Examples include theAbjad numerals in Arabic, the Hebrew numerals, Armenian numerals, and Greek numerals. The practice within Jewish tradition of assigning mystical meaning to words based on their numerical values, and on connections between words of equal value, is known as gematria. For example, numbers are assigned to letters as follows: · 1 = a, j, s · 2 = b, k, t, · 3 = c, l, u, · 4 = d, m, v, · 5 = e, n, w, · 6 = f, o, x, · 7 = g, p, y, · 8 = h, q, z, · 9 = i, r, .....and then summed. Examples: · 3, 489 → 3 + 4 + 8 + 9 = 24 → 2 + 4 = 6 · Hello → 8 + 5 + 3 + 3 + 6 = 25 → 2 + 5 = 7 A quicker way to arrive at a single-digit summation (the digital root) is simply to take the value modulo 9, substituting a 0 result with 9 itself. Different methods of calculation exist, including Chaldean, Pythagorean, Hebraic, Helyn Hitchcock's method, Phonetic, Japanese, Arabic and Indian. The examples above are calculated using decimal (base 10) arithmetic. Other number systems exist, such as binary, octal, hexadecimal and vigesimal; summing digits in these bases yields different results. The first example, shown above, appears thus when rendered in octal (base 8): · 3, 48910 = 66418 → 6 + 6 + 4 + 1 = 218 → 2 + 1 = 38 = 310 நம்பி செய்யுங்கள், வாழ்க்கையை வளமாக்குங்கள். உங்கள் , உங்களது குழந்தைக்கு பெயர் எப்படி உள்ளது என அறிய , பெயர் வைக்க இனி செய்ய வேண்டியவை இனி முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது எதிர்பாராத விபத்திலிருந்து அல்லது திடீர் மரணத்திலிருந்து தற்காத்து கொள்ளக்கூடிய எண் உங்களது பெயரில் உள்ளதா? என தெரிந்து கொள்ளவேண்டும். அதற்கு உங்களுடைய பெயரை ஆங்கிலத்தில் அழகாக பிரித்து எழுதவும். R. JAYARANI என பிரித்து எழுதி அது அதற்கு கீழே எண் கணித அஸ்ட்ரானமி ASTRONOMY VALUE எண்ணை எழுதி இனிசியலோ, பெயரிலோ , மொத்த எண்ணிலோ 8, 16, 17, 18, 22, 26, 29, 31, 35, 38, 44, 48, 49, 53, ...... போன்ற எண்கள் வருகின்றதா என பரிசீலனை செய்யவேண்டும். அஸ்ட்ரானமி ASTRONOMY VALUE A, I, J, Q, Y = 1 B, K, R, = 2 C, G, L, S = 3 D, M, T = 4 E, H, N, X = 5 U, V, W = 6 O, Z = 7 F, P = 8 என்பதை உங்களுடைய பெயரில் அமைத்துப் பார்த்து P. M A R Y 8+ 4 1 2 1 8 + 8 = 16 R. J A Y S A N K A R 2+ 1 1 1 3 1 5 2 1 2 2 + 1 7 = 19 S. N. V E N K A T E S H 3 + 5. 6 5 5 2 1 4 5 3 5 8 + 36 = 44 J A P A N 1+1+8+1+5 = 16 C. D A Y A N A 3. 4+1+1+1+5+1 = 16 S H O B A 3+5+7+2+1 = 18 இதுபோன்று உங்களது பெயரை எழுதி எண்களையிட்டு சரிபார்த்துக் கொள்ளலாம். இவ்வாறு மேலே கூறிய எண்கள் இனிசியலோ, பெயரிலோ, மொத்த எண்ணிலோ வந்ததென்றால் எக்காரணத்தை முன்னிட்டும் நீங்களே உங்களது பெயரை அமைத்துக் கொள்ளாதீர்கள். அவ்வாறு அமைத்து கொள்வது என்பது முன் கூறியபடி துடுப்பில்லாத படகில் பிரயாணம் செய்வது போன்றதாகும். மேலும் மேற்கூறிய எண்கள் எதிர்பாராத விபத்து அல்லது திடீர் மரணத்தை ஏற்படுத்தக் கூடியது மட்டுமே, இதுபோன்று ஒவ்வொரு எண்ணிற்கும் ஒரு பலன் உண்டு. அதில் தீமையை தரக்கூடியதும், பொருளாதாரத்தில் வீழ்ச்கியைத் தரக்கூடியதும், வசதி வாய்ப்புகளோடு வாழ்வது போன்ற எண்களும், ஆராய்ச்சி செய்வதற்கொன்றும் என நூற்றி இருபத்தி நான்கு வகையான பலன்கள் உண்டு. இதில் எந்த எண்கள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்பதை உங்களுடைய பிறந்ததேதி, விதிஎண், கிழமை மாதம், பஞ்சபூதம் இவைகளை கொண்டும் அறியலாம். ஒரு எண்கணித நிபுணரின் துணைகொண்டு மட்டும் பெயரை சீரமைத்து கொண்டால் பிறந்ததேதி, விதிஎண், கிழமை, மாதம், பஞ்சபூதம் என்ற ஐந்தையும் பெயரிலுள்ள இனிசியல், பெயர், மொத்த எண் ஆகிய மூன்றும் பெயராகிய பஞ்சபூதமும் ஒன்றி செயல்படும்படியாக அமைத்துக்கொண்டால் மிக அதிர்ஷ்டகரமாகவும், வாழ்வில் அமைதியும், ஆனந்தமும் பெற்று உடல் நலம், நீண்ட ஆயுள், நிறைசெல்வம், உயர்புகழ், மெய்ஞ்ஞானம் பெற்று வாழ்வாங்கு வாழலாம். பெயரின் முக்கியத்துவத்தை அறிந்திருப்பீர்கள். பெயரே நம்மை வழி நடத்துகிறது என்பதும் புரிந்துருக்கும். இனி உங்களுடைய / குழந்தையின் பெயர் எப்படி உள்ளது. அதாவது எதிர்பாராத விபத்திலிருந்தும், பொருளாதார தடைகளிலிருந்தும், நோய்களிலிருந்தும் விடுபடவும், எதிர்காலம் பற்றி அறிந்து கொள்ளவும், எங்களது ஆலோசனையை பெற விரும்பினால் நீங்கள் உங்கள் பெயர் மற்றும் பிற விபரங்களை கீழ்க்கண்டபடிவத்தை பூர்த்தி செய்து email : akshayadharmar@yahoo.com என்ற மெயில் -க்கு அனுப்பி வைக்கவும். CUT AND paste ============================================================= NUMEROLOGY APPLICATION FORM: NAME (signature name)(FEMALE/MALE) : BIRTH DATE, MONTH, YEAR: FATHER NAME & DATE OF BIRTH: MOTHER NAME & DATE OF BIRTH: GRAND FATHER NAME: GRAND MOTHER NAME: Uncle wife NAME & DATE OF BIRTH: NATIVE PLACE: YOUNGER & ELDER CHILDRENS/BRO SISTER NAME & DATE OF BIRTH: POSTEL ADDRESS WITH PHONE NUMBER: YOURS APPLICANT ============================================================= பெரியவர்களுக்கு பெயர் சரியில்லை என்றால் பெயரை திருத்தி கையெழுத்தில் கொண்டுவரவேண்டும் .பெயரை மாற்ற தேவையில்லை.கூப்பிடும் பெயரோ அல்லது நீங்கள் கூறும் பெயரோ வேலை செய்யாது .கையெழுத்திடும் பெயர் மட்டுமே வேலை செய்யும் .ஆகவே கையெழுத்தில் பெயரை கொண்டு வந்தாலே நல்ல பலன்களை அனுபவிக்கலாம் .கையெழுத்தும் தினசரி அதிகமாக எழுதும் பெயரே வேலை செய்யும் .எந்த பதிவு அதிக பட்சபதிவாக அமைகிறதோ அதுவே நம்மை இயக்கும்.ஆகவே அதிக பட்சபதிவாக தினசரி எழுதிப்பார்க்கும் பெயரே நம்மை இயக்கும்.பேரை திருத்தி பாருங்கள் மாற்றம் எப்படி உள்ளது என தெரியும். மாற்றம் இருக்குமா இருக்காதா என்ற கவலை தேவை இல்லை .உங்களுடைய பழைய பெயருக்கும் ஒரு பலன் உள்ளது போல் புது பெயருக்கும் ஒரு பலன் உண்டு .ஆகவே அந்த பெயருக்கான பலன் தான் இனி அனுபவிக்க முடியும்.எல்லா செயலுக்கும் ஒரு விளைவு என்பது உண்டு என்பது விதி நாம் பிறந்ததிலிருந்து இன்று வரை நாம் அதிகமாக பயன்படுத்துவது பெயர் மட்டுமே அத்தகைய பெயரே நம்மை இயக்குகிறது என்பதை புரிந்து கொண்டால் "தீதும் நன்றும் பிறர்தர வாரா" என்ற வார்த்தை விளங்கும் நாம் செய்த செயலுக்கு நாமே காரணகர்த்தா வாகிறோம் .ஆகவே பெயரை திருத்துவது ஒன்றே சரியான பெயரை குழந்தைக்கு வைப்பது ஒன்றே அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வாக அமையும். உங்களது பெயர் பலன் அறிய RS 1000/= மட்டுமே. பெயர் பலனில் உங்களது நடத்தை , உங்களுடைய சுபாவம் , உங்களுக்கு உள்ள அனுபவிக்கும் தன்மை , பொருளாதாரம், தனித்தன்மை , வருங்காலம் , இல்லற வாழ்க்கை , எதிர்பாராத விபத்துக்களை கொண்டுள்ளதா , வியாதிகள் இவற்றை கூறுவேன் . பெயர் நல்ல பலனை தருவதாக இருந்தால் பிரச்சினை இல்லை .பெயர் சரியில்லை என்றால் பெயரை திருத்தி கையெழுத்தில் கொண்டு வர வேண்டும் .இல்லை என்றால் நான் என்ன பலன் கூருகிறேனோ அதுவே தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கும்.மாற்ற முடியாது.ஆகவே நான் எதை எப்படி செய்யவேண்டும் என கூறுகிறேனோ அதை அப்படியே செய்து வந்தால் வாழ்க்கையில் என்றும் ஆனந்தம் நிலைத்து இருக்கும். குழந்தைக்கு பெயர் வைக்க , உங்களுக்கு பெயர் வைக்க அல்லது பெயர் திருத்த கட்டண விபரம் SRK PACKAGES SUBJECT ANALISING DETAILS BENEFITS பலன்கள் FEES IN RUPEES BASIC STAGE (4SUBJ) ASTRONOMY, INITIOLOGY, NAMEOLOGY, EARTH(5)ELEMENTS கெடுக்காத பெயர், பெற்றோர்களின் அரவணைப்பு 1 ST STAGE (11SUBJECT) ASTROLOGY, PRONOLOGY, TRACKING, NAME aNALISING, WORD COMBINATION, SOUND, OCTECLE சிறப்பான படிப்பு, உங்களுக்கானதை அனுபவித்தல், குடும்ப ஒற்றுமை, 2 ND STAGE (16SUBJECT) JEWISH, EARTH, GRAPHOLOGY, SIGNATUROLOGY, NAMEANALISING2 சிறப்பானவாழ்க்கை துணைவர் 3 RD STAGE (20SUBJECT) PIROMIDOLOGY, PRO CHART, VOWELS VALUE, CONSONANT VALUE, சம்பாதிக்கும் திறன் கிரகநன்மை 4 TH STAGE (25SUBJECT) tRIANGLE, TRIGRAMS GREEK GEOMENTRIC/srk values, வசீகரமான சூழல் ஆளுமைதன்மை மேலும்சம்பாதிக்கும் திறன், ஆரோக்கியம் நட்சத்திர அந்தஸ்து அதிர்ஷ்டகார்டு, அதிர்ஷ்டக்கல் மேற்கண்டபடி எந்த பெக்கேஜ் என தேர்வு செய்து அதற்குரிய தொகையை எனது வங்கி கணக்கிற்கு பணத்தை அனுப்பி செல் நெம்பர் 0 98424 57516 என்ற எண்ணிற்கு மெசேஜ் செய்யவும். வங்கி கணக்கு விபரம் BANK DETAIL BANK: KARUR VYSYA BANK ( K.V.B ) NAME: AKSHAYADHARMAR A/C.NO:1725172000000223 BRANCH :SAMAYAPURAM IFSC CODE:0001725 ================================================================================== இந்த கட்டணம் பேங்க் யில் அனுப்பியவுடன் சரிபார்த்து விட்டு 1.உங்கள் பழைய பெயர் எப்படி உள்ளது என கூறி , திருத்தி அமைப்பதன் அவசியம் , அதன் பலன் கூறுவேன் 2.எப்படி கையெழுத்து போட்டு பழக வேண்டும் 3.எத்தகைய திருத்தம் தேவை என்ன என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதையும் கூறுவேன் 4.நடைமுறை படுத்துவது எப்படி என்பதையும் கூறுவேன். 5.மாற்றம் எப்பொழுதில் இருந்து இருக்கும் .என்ன மாதிறியான மாற்றம் தெரியும் என்பதையும் கூறுவேன். 6.இவை அனைத்தையும் பத்து நாட்களுக்குள் மெயில் செய்யப்படும். For more info visit us at http://adnumerology.com/-numerology-numerology-hints-Numerology-is-any-belief-in-divine-mystical-or-other-special-relationship-between-a-number-/b125
AKSHAYADHARMAR Specialist in Numerology, Vaasthu, Gems, Magnetotherophy, Nameology, Astrology, Author, Graphology, Signaturology, Astronomy.., contact - 9842457516 , 0431-2670755 உங்கள் குழந்தைக்கு அதிர்ஷ்டமான பெயர் வைக்க ( BABY BOY NAMES WITH MEANINGS LIST) A3 பெயர்பாலன் அறியபடத்தை கிளிக் செய்யவும் ¹ numerology name ¹ male baby name ¹ female baby name ¹ boy baby name ¹ girl baby name ¹ numerology name calculator ¹ numerology name calculator in tamil language ¹ numerology name in tamil ¹ numerology name lucky numbers ¹ numerology name girl baby in tamil ¹ numerology numbers NUMEROLOGY, VASTHUST VIJAY TV FAMOUS ARULNIDHI AKSHAYADHARMAR, B.SC., M.A., M.PHIL., DNYT SAMYAPURAM, ARCH OPP, SAMYAPURAM, TRICHY-621112. CELL:9842457516, EMAIL: akshayadharmar@gmail.in WEB: www.akshayadharmar.blogspot.com ¹ baby names ¹ baby names in Tamil ¹ amazing baby names ¹ fancy baby names ¹ fantastic baby names ¹ excellent baby names ¹ modern baby names ¹ famous baby names ¹ fashion baby names ¹ stylish baby names ¹ most popular baby names குழந்தையின் சிரிப்பிலே இறைவனை காணலாம். அந்த சிரிப்பு நிரந்தரமாக நிலைத்து நிற்க அதிர்ஷ்டமான பெயரை வையுங்கள் BABY BOY NAMES LIST A3 Aneek •Fighter Aneel •Wind; White; Holy; Immaculate Being Anees •Close Friend; Companion; Genial; Intimate; Friendly Anesh •Smart One Angad •An Ornament Angaj •Son Angak •Son; Singer Angel •Messenger of God; Angel; Messenger Anhil •Uttpatti of Chauhan Aniij •Charming Anish •Lord Krishna; Lord Vishnu; Lord Shiva; Supreme; Punctual Anjal •Hollow Formed by Joining Two Hands Anjan •Eye Liner Anjas •Fort-right Anjay •Unbeatable Anjor •Bright Anjul •The One who Stays in the Heart Anjum •A Token; Stars Ankal •Whole; One who has No Illness Ankan NUMEROLOGY, VASTHUST VIJAY TV FAMOUS ARULNIDHI AKSHAYADHARMAR, B.SC., M.A., M.PHIL., DNYT SAMYAPURAM, ARCH OPP, SAMYAPURAM, TRICHY-621112. CELL:9842457516, WEB: www.akshayadharmar.blogspot.com EMAIL: akshayadharmar@gmail.in •Marking Ankit •Naughty; Interesting; Talented; Conquered; Printed or Written; Signet; Symbol; Female Version of Ankita Ankur •New Life; Glow; Sprout Anmay •One who cannot be Broken Anmol •Priceless; Precious Annan •From the Brook Anokh •Extraordinary and Wondrous; Unique; Wondrous Anoop •Without Comparison; Incomparable; The Best; Matchless Beauty Anram •Continuous Anshu •The Sun Ansin •Son of the Graceful One; Has a Share in the Property Antim •Last Antur •Furious Anuha •Satisfied Anush •Sweet Anuva •Knowledge Anvay •Joined; Integration Anvit •Leader; Relation Anwar •Devotee of God; Lustrous; Shiny; Brightest; Most Brilliant; More Radiant Appan •One's Own Aprit •Offering Aptha •Add Meaning Araha •Son of Sun Arasu •Most Powerful Person of the World Archa •Pujan Archi •A Ray of Light Arfan •Intelligent; Gratitude Arham •Rhe Word is Just Like Om for Jain Community; Mercy; Compassion Arhan •Tirthankara Arhat •Deserving Arhya •Bug Arine •Sun Ray Arins •Happy Arivu •Intelligence; Wisdom Arjan •The Archer; A Kind of Fir; Tree; A Kind of Mountain Almond; One of the Pandavas; From Hadria Arjav •Straightforward Person by Heart; Speech and Act Arjit •Earned Arjun •Confidence and Power; Pandava Prince; Bright; Peacock; Son of Lord Indra; One of the Pandava Brothers; Pandav; A God Arjya •Lord Krishna Arman •Wish; Ideal; Hope; Aspiration; Army Man; French Form of Herman; Desire; Man in the Army; Soldier; Dream; Bold; Hardy Man Armon •Castle; French Form of Herman; Army Man Arnab •Sea; Ocean Arnav •Brilliant; Ocean; Sea; Vast; Endless Ocean; Stream; Wave Arnay •Sea NUMEROLOGY, VASTHUST VIJAY TV FAMOUS ARULNIDHI AKSHAYADHARMAR, B.SC., M.A., M.PHIL., DNYT SAMYAPURAM, ARCH OPP, SAMYAPURAM, TRICHY-621112. CELL:9842457516, WEB: www.akshayadharmar.blogspot.com EMAIL: akshayadharmar@gmail.in Aroon •Mythical Charioteer of the Sun; Dawn Aroop •Shapeless Arpan •Offering; Prashad Arpit •To Give Something Arsha •Prayer Ceremony Arshi •Heavenly Aruni •Name of a Devoted Pupil Arush •Strong; Miracle Aruth •Add Meaning Arvad •Exile; Wanderer Arvan •One of the Moon's Horses Aryak •A Serpent King Aryan •Noble; Old Civilisation; Related; From a High Race; Son of Arya; That which is Beyond Anyone's Strength; Belonging to the Aryans Aryav •Noble Aryna •Smart and Beautiful Aseem •Longer; Boundless; Limitless Asim; Defender; Unlimited; Infinite; Limitless Asees •Blessing Asgar •Devotee Ashay •Desire; Hope Asher •Blessed; Fortunate; Lucky; Happy; Felicitous; Son of Jacob Ashik •Dagger; Sharp Ashim •Limitless Ashiq •Lover; Variant of Aashiq; Sweetheart Ashir •Living Ashis •Benediction Ashit •The Planet Ashmi •Glitering Like Diamond Ashna •A Friend Ashni •Lightning Ashok •King; One without Sorrow; Without Grief; Name of King; Chakravarthi Asija •A Great Sage; Brother of Brihaspati Asiya •One who Tends to the Weak and Heals Askha •More Liberal Aslam •Greeting; Safer; Freer Asman •The Sky Asmit •Pride Asner •Cute Asoke •Tree Assar •To Respond; Fortunate; Blessed; Happy Astik •Who has Faith in God Asuya •Jealous Asvin •A Hindu Month NUMEROLOGY, VASTHUST VIJAY TV FAMOUS ARULNIDHI AKSHAYADHARMAR, B.SC., M.A., M.PHIL., DNYT SAMYAPURAM, ARCH OPP, SAMYAPURAM, TRICHY-621112. CELL:9842457516, WEB: www.akshayadharmar.blogspot.com EMAIL: akshayadharmar@gmail.in Aswad •Islamic Name; Black Stone in Moka; Black Aswin •Powerfull Boy in World; Spear Friend; Cute; Name of Month; One of the Saint in Saptrushi; Real Hero in World Atanu •Cupid Ateet •Past Athrv •Lord Ganesha Atish •Fire; Splendor Atmaj •Son Atman •The Self Atmik •Relating to the Soul Atrim •Add Meaning Attam •Add Meaning Atvar •Lord Ganesh Aurav •Roman God of Dawn Aurel •Golden Haired Aurva •Grandson of Rishi Bhrigu Ausaf •Qualities; Virtues Avadh •Ayodhaya Aveen •Beauty Aveer •Brave; One who Fights for Peace Avish •Sun; Ocean; King; Life Giving; Earth; Sky; River Avtar •Incarnation of God; Holy Incarnation Avyan •Not Having Any Imperfection; Lord Vishnu's Name Awesh •Passion or Josh in Hindi Awwal •Slave of the First One Ayaan •Nature; Temperament; Gift of God Ayaaz •Respected and Enduring Ayman •Lucky; Righteous; He who is on the Right; Blessed; Right Hand Ayudh •Weapon Ayush •Long Lived; Handsome; Long Life Ayyad •Add Meaning Azeez •Friend; Dear; Beloved; Respected; Precious Azhar •Famous; Luminous; Brilliant; The Most Shining; Shining; Radiant Azzam •The Lord; Almighty; Determined; Resolved நம்பி செய்யுங்கள், வாழ்க்கையை வளமாக்குங்கள். உங்கள் , உங்களது குழந்தைக்கு பெயர் எப்படி உள்ளது என அறிய , பெயர் வைக்க இனி செய்ய வேண்டியவை இனி முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது எதிர்பாராத விபத்திலிருந்து அல்லது திடீர் மரணத்திலிருந்து தற்காத்து கொள்ளக்கூடிய எண் உங்களது பெயரில் உள்ளதா? என தெரிந்து கொள்ளவேண்டும். அதற்கு உங்களுடைய பெயரை ஆங்கிலத்தில் அழகாக பிரித்து எழுதவும். R. JAYARANI என பிரித்து எழுதி அது அதற்கு கீழே எண் கணித அஸ்ட்ரானமி ASTRONOMY VALUE எண்ணை எழுதி இனிசியலோ, பெயரிலோ , மொத்த எண்ணிலோ 8, 16, 17, 18, 22, 26, 29, 31, 35, 38, 44, 48, 49, 53, ...... போன்ற எண்கள் வருகின்றதா என பரிசீலனை செய்யவேண்டும். அஸ்ட்ரானமி ASTRONOMY VALUE A, I, J, Q, Y = 1 B, K, R, = 2 C, G, L, S = 3 D, M, T = 4 E, H, N, X = 5 U, V, W = 6 O, Z = 7 F, P = 8 என்பதை உங்களுடைய பெயரில் அமைத்துப் பார்த்து P. M A R Y 8+ 4 1 2 1 8 + 8 = 16 R. J A Y S A N K A R 2+ 1 1 1 3 1 5 2 1 2 2 + 1 7 = 19 S. N. V E N K A T E S H 3 + 5. 6 5 5 2 1 4 5 3 5 8 + 36 = 44 J A P A N 1+1+8+1+5 = 16 C. D A Y A N A 3. 4+1+1+1+5+1 = 16 S H O B A 3+5+7+2+1 = 18 இதுபோன்று உங்களது பெயரை எழுதி எண்களையிட்டு சரிபார்த்துக் கொள்ளலாம். இவ்வாறு மேலே கூறிய எண்கள் இனிசியலோ, பெயரிலோ, மொத்த எண்ணிலோ வந்ததென்றால் எக்காரணத்தை முன்னிட்டும் நீங்களே உங்களது பெயரை அமைத்துக் கொள்ளாதீர்கள். அவ்வாறு அமைத்து கொள்வது என்பது முன் கூறியபடி துடுப்பில்லாத படகில் பிரயாணம் செய்வது போன்றதாகும். மேலும் மேற்கூறிய எண்கள் எதிர்பாராத விபத்து அல்லது திடீர் மரணத்தை ஏற்படுத்தக் கூடியது மட்டுமே, இதுபோன்று ஒவ்வொரு எண்ணிற்கும் ஒரு பலன் உண்டு. அதில் தீமையை தரக்கூடியதும், பொருளாதாரத்தில் வீழ்ச்கியைத் தரக்கூடியதும், வசதி வாய்ப்புகளோடு வாழ்வது போன்ற எண்களும், ஆராய்ச்சி செய்வதற்கொன்றும் என நூற்றி இருபத்தி நான்கு வகையான பலன்கள் உண்டு. இதில் எந்த எண்கள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்பதை உங்களுடைய பிறந்ததேதி, விதிஎண், கிழமை மாதம், பஞ்சபூதம் இவைகளை கொண்டும் அறியலாம். ஒரு எண்கணித நிபுணரின் துணைகொண்டு மட்டும் பெயரை சீரமைத்து கொண்டால் பிறந்ததேதி, விதிஎண், கிழமை, மாதம், பஞ்சபூதம் என்ற ஐந்தையும் பெயரிலுள்ள இனிசியல், பெயர், மொத்த எண் ஆகிய மூன்றும் பெயராகிய பஞ்சபூதமும் ஒன்றி செயல்படும்படியாக அமைத்துக்கொண்டால் மிக அதிர்ஷ்டகரமாகவும், வாழ்வில் அமைதியும், ஆனந்தமும் பெற்று உடல் நலம், நீண்ட ஆயுள், நிறைசெல்வம், உயர்புகழ், மெய்ஞ்ஞானம் பெற்று வாழ்வாங்கு வாழலாம். பெயரின் முக்கியத்துவத்தை அறிந்திருப்பீர்கள். பெயரே நம்மை வழி நடத்துகிறது என்பதும் புரிந்துருக்கும். இனி உங்களுடைய / குழந்தையின் பெயர் எப்படி உள்ளது. அதாவது எதிர்பாராத விபத்திலிருந்தும், பொருளாதார தடைகளிலிருந்தும், நோய்களிலிருந்தும் விடுபடவும், எதிர்காலம் பற்றி அறிந்து கொள்ளவும், எங்களது ஆலோசனையை பெற விரும்பினால் நீங்கள் உங்கள் பெயர் மற்றும் பிற விபரங்களை கீழ்க்கண்டபடிவத்தை பூர்த்தி செய்து email : akshayadharmar@yahoo.com என்ற மெயில் -க்கு அனுப்பி வைக்கவும். CUT AND paste ============================================================= NUMEROLOGY APPLICATION FORM: NAME (signature name)(FEMALE/MALE) : BIRTH DATE, MONTH, YEAR: FATHER NAME & DATE OF BIRTH: MOTHER NAME & DATE OF BIRTH: GRAND FATHER NAME: GRAND MOTHER NAME: Uncle wife NAME & DATE OF BIRTH: NATIVE PLACE: YOUNGER & ELDER CHILDRENS/BRO SISTER NAME & DATE OF BIRTH: POSTEL ADDRESS WITH PHONE NUMBER: YOURS APPLICANT ============================================================= பெரியவர்களுக்கு பெயர் சரியில்லை என்றால் பெயரை திருத்தி கையெழுத்தில் கொண்டுவரவேண்டும் .பெயரை மாற்ற தேவையில்லை.கூப்பிடும் பெயரோ அல்லது நீங்கள் கூறும் பெயரோ வேலை செய்யாது .கையெழுத்திடும் பெயர் மட்டுமே வேலை செய்யும் .ஆகவே கையெழுத்தில் பெயரை கொண்டு வந்தாலே நல்ல பலன்களை அனுபவிக்கலாம் .கையெழுத்தும் தினசரி அதிகமாக எழுதும் பெயரே வேலை செய்யும் .எந்த பதிவு அதிக பட்சபதிவாக அமைகிறதோ அதுவே நம்மை இயக்கும்.ஆகவே அதிக பட்சபதிவாக தினசரி எழுதிப்பார்க்கும் பெயரே நம்மை இயக்கும்.பேரை திருத்தி பாருங்கள் மாற்றம் எப்படி உள்ளது என தெரியும். மாற்றம் இருக்குமா இருக்காதா என்ற கவலை தேவை இல்லை .உங்களுடைய பழைய பெயருக்கும் ஒரு பலன் உள்ளது போல் புது பெயருக்கும் ஒரு பலன் உண்டு .ஆகவே அந்த பெயருக்கான பலன் தான் இனி அனுபவிக்க முடியும்.எல்லா செயலுக்கும் ஒரு விளைவு என்பது உண்டு என்பது விதி நாம் பிறந்ததிலிருந்து இன்று வரை நாம் அதிகமாக பயன்படுத்துவது பெயர் மட்டுமே அத்தகைய பெயரே நம்மை இயக்குகிறது என்பதை புரிந்து கொண்டால் "தீதும் நன்றும் பிறர்தர வாரா" என்ற வார்த்தை விளங்கும் நாம் செய்த செயலுக்கு நாமே காரணகர்த்தா வாகிறோம் .ஆகவே பெயரை திருத்துவது ஒன்றே சரியான பெயரை குழந்தைக்கு வைப்பது ஒன்றே அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வாக அமையும். உங்களது பெயர் பலன் அறிய RS 1000/= மட்டுமே. பெயர் பலனில் உங்களது நடத்தை , உங்களுடைய சுபாவம் , உங்களுக்கு உள்ள அனுபவிக்கும் தன்மை , பொருளாதாரம், தனித்தன்மை , வருங்காலம் , இல்லற வாழ்க்கை , எதிர்பாராத விபத்துக்களை கொண்டுள்ளதா , வியாதிகள் இவற்றை கூறுவேன் . பெயர் நல்ல பலனை தருவதாக இருந்தால் பிரச்சினை இல்லை .பெயர் சரியில்லை என்றால் பெயரை திருத்தி கையெழுத்தில் கொண்டு வர வேண்டும் .இல்லை என்றால் நான் என்ன பலன் கூருகிறேனோ அதுவே தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கும்.மாற்ற முடியாது.ஆகவே நான் எதை எப்படி செய்யவேண்டும் என கூறுகிறேனோ அதை அப்படியே செய்து வந்தால் வாழ்க்கையில் என்றும் ஆனந்தம் நிலைத்து இருக்கும். குழந்தைக்கு பெயர் வைக்க , உங்களுக்கு பெயர் வைக்க அல்லது பெயர் திருத்த கட்டண விபரம் SRK PACKAGES SUBJECT ANALISING DETAILS BENEFITS பலன்கள் FEES IN RUPEES BASIC STAGE (4SUBJ) ASTRONOMY, INITIOLOGY, NAMEOLOGY, EARTH(5)ELEMENTS கெடுக்காத பெயர், பெற்றோர்களின் அரவணைப்பு 1 ST STAGE (11SUBJECT) ASTROLOGY, PRONOLOGY, TRACKING, NAME aNALISING, WORD COMBINATION, SOUND, OCTECLE சிறப்பான படிப்பு, உங்களுக்கானதை அனுபவித்தல், குடும்ப ஒற்றுமை, 2 ND STAGE (16SUBJECT) JEWISH, EARTH, GRAPHOLOGY, SIGNATUROLOGY, NAMEANALISING2 சிறப்பானவாழ்க்கை துணைவர் 3 RD STAGE (20SUBJECT) PIROMIDOLOGY, PRO CHART, VOWELS VALUE, CONSONANT VALUE, சம்பாதிக்கும் திறன் கிரகநன்மை 4 TH STAGE (25SUBJECT) tRIANGLE, TRIGRAMS GREEK GEOMENTRIC/srk values, வசீகரமான சூழல் ஆளுமைதன்மை மேலும்சம்பாதிக்கும் திறன், ஆரோக்கியம் நட்சத்திர அந்தஸ்து அதிர்ஷ்டகார்டு, அதிர்ஷ்டக்கல் மேற்கண்டபடி எந்த பெக்கேஜ் என தேர்வு செய்து அதற்குரிய தொகையை எனது வங்கி கணக்கிற்கு பணத்தை அனுப்பி செல் நெம்பர் 0 98424 57516 என்ற எண்ணிற்கு மெசேஜ் செய்யவும். வங்கி கணக்கு விபரம் BANK DETAIL BANK: KARUR VYSYA BANK ( K.V.B ) NAME: AKSHAYADHARMAR A/C.NO:1725172000000223 BRANCH :SAMAYAPURAM IFSC CODE:0001725 ================================================================================== இந்த கட்டணம் பேங்க் யில் அனுப்பியவுடன் சரிபார்த்து விட்டு 1.உங்கள் பழைய பெயர் எப்படி உள்ளது என கூறி , திருத்தி அமைப்பதன் அவசியம் , அதன் பலன் கூறுவேன் 2.எப்படி கையெழுத்து போட்டு பழக வேண்டும் 3.எத்தகைய திருத்தம் தேவை என்ன என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதையும் கூறுவேன் 4.நடைமுறை படுத்துவது எப்படி என்பதையும் கூறுவேன். 5.மாற்றம் எப்பொழுதில் இருந்து இருக்கும் .என்ன மாதிறியான மாற்றம் தெரியும் என்பதையும் கூறுவேன். 6.இவை அனைத்தையும் பத்து நாட்களுக்குள் மெயில் செய்யப்படும் .
1
false